Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego

Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego. 1898
  • Leben und Gedanken des Herrn Siegmund von Podfilipski. In: [Ohne Übersetzerangabe.] Berlin 1898