Józef Weyssenhoff (8. 4. 1860 – 6. 7. 1932)

Schriftsteller

  • Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego. 1898 PMB