Histoires joyeuses

Histoires joyeuses. Paris 1888