Prometheus und Epimetheus. Ein Gleichnis

Prometheus und Epimetheus. Ein Gleichnis. Aarau 1881