Simon Thums. Einige Tage aus seinem Leben

Simon Thums. Einige Tage aus seinem Leben. Stuttgart 1897 [Roman]