Rudolf Lothar (23.2.1865 Budapest – 2.10.1943 Budapest)