Alexander Castell (21. 11. 1883 Kreuzlingen – 21. 2. 1939 Kreuzlingen)

Werke

  • Bernards Versuchung. Roman. None Tagebuch PMB
  • Capriccio. Novelletten. 1913 PMB
  • Die mysteriöse Tänzerin. Novelletten. 1911 PMB